ТЕНДЕНЦИИ

Какво е важно да знаем при сключване на договор за кредит?


В днешният 21 век почти няма човек, който да не използвал кредит - потребителски, ипотечен, бърз, кредитна карта и още много видове. Има обаче важни детайли, които е добре да следите по Вашите кредити и своевременно да реагирате с молба за корекция или професионална юридическа консултация.

На първо място трябва да прегледате условията по кредита отговарят ли на договореното от Вас и банката. След което, да обърнете внимание на така наречените неравноправни клаузи или несправедливи условия. Ако се вгледаме внимателно, основните клаузи в банковия договор могат да се окажат спорни и да бъдат приети за несправедливи условия. Като физическо лице, което сключва договор за кредит, ако този договор е несправедлив, не сте длъжни да се придържате към него.


Ето най-важните предпоставки за определяне на клаузата като неравноправна:

 • Клаузите са в общи условия, типизирани и предварително изготвени от търговеца, като потребителят не е имал възможност да влияе върху съдържанието им

 • Сключват се еднообразно с неограничен брой потребители на кредитни услуги

 • Не са индивидуално определени - не са сключени с индивидуален договор между банката и потребителя

Съгласно ЗЗП и Директива 93/13/ЕИО не са индивидуално уговорени клаузите, които са били изготвени предварително и поради това, потребителят не е имал възможност да влияе върху съдържанието им, особено в случаите на договор при общи условия. Фактът, че някои аспекти от дадена клауза, или някоя отделна клауза са индивидуално договорени, не изключва приложението на това правило към останалата част на договора, ако общата преценка на договора сочи, че той е договор с общи условия.

Неравноправни клаузи в потребителските договори /НКПД/ са обикновено, но не единствено, стандартни, стандартизирани или предварително изготвени договорни клаузи, често срещани в така наречените „Общи условия“. Например за да се приеме, че клаузите на договора за кредит са уговорени индивидуално, банката следва да докаже, че при сключване на договора на потребителя е била дадена възможност да се запознае с начина на образуване на референтния лихвен процент, че му е била предоставена методологията за образуване на базовия лихвен процент (БЛП), че са били провеждани преговори относно клаузите на договора и т.н.

Ако договорът е бланков, типов и по никакъв начин не се е различавал като текст и съдържание от останалите договори на търговеца, следва да се приеме, че договорът е сключен при общи условия и не е индивидуално уговорен.


 • Уговорка, която води до значително неравновесие между правата и задълженията на търговеца или доставчика и потребителя или отнема на потребителя възможността им да упражни своите права за защита по договора

За да се установи дали една клауза създава, в ущърб на потребителя, „значителна неравнопоставеност“ между правата и задълженията на страните, произтичащи от договор, трябва да се вземат предвид по-конкретно приложимите правила на националното право при липсата на съгласие между страните в този смисъл. Именно вследствие на такъв сравнителен анализ националният съд може да установи дали и евентуално в каква степен по силата на договора потребителят е поставен в по-неблагоприятно правно положение от предвиденото в действащото национално право. По този начин се оказва, че въпросът дали съществува такава значителна неравнопоставеност не следва да се ограничава до количествена икономическа преценка, основана на сравнение между общата стойност на операцията, предмет на договора, от една страна, и разходите, поставени в тежест на потребителя с тази клауза, от друга страна. Обратно, значителна неравнопоставеност може да произтича от самия факт на достатъчно тежко посегателство над правното положение, в което е поставен потребителят, като страна по разглеждания договор, по силата на приложимите национални разпоредби, независимо дали под формата на ограничаване на съдържанието на правата, които според тези разпоредби той извлича от договора, или под формата на пречка за тяхното упражняване, или пък на поставянето в негова тежест на допълнително задължение, непредвидено от националните правила.


 • Кредиторът едностранно изменя клаузите, определящи размера на възнаградителната лихва и останалите разноски по кредита

Неравноправност на клаузите за едностранно изменение на лихвения процент е налице например в случаите, при които в договора за кредит отсъстват фиксирани условия и показатели, които да са налице, за да обуславят правото на банката да промени едностранно БЛП на банката; не са посочени конкретни условия, при наличието, на които банката може да промени тарифата, поради което и не може да се направи преценка дали се касае до външни причини, независещи от банката. В тези случаи кредитополучателят не е наясно с критериите, по които банката определя размера на БЛП, което води до изненада за размера на погасителната вноска, която кредитополучателят дължи на кредитодателя за текущия месец.
Поемането едностранно на всички рискове и вреди поставя кредитополучателя в изключително неравностойно положение спрямо кредитодателя. Кредитополучателят е сключил договор с определени параметри, създаващ права и задължения за страните, с които те са запознати и с които са се съгласили. Впоследствие обаче лихвата и разходите нарастват, без изобщо кредитополучателят да е наясно с това как се определят лихвеният процент, годишният процент на разходите, разходите по кредита и бизнес моделът на кредитодателя и въз основа на какви конкретни критерии се изменя, без да е наясно с начина и методиката, по която кредитодателят ги определя. Предоставянето на възможността за едностранно изменение изцяло в полза на едната страна по договора, и то на непосочени в договора критерии, поставя в изключително неравноправно положение кредитополучателя и противоречи на добрите нрави. • Изисквания за прозрачност

При преценката дали дадена договорна клауза е ясна и разбираема, следва да се вземе предвид фактът дали потребителят е имал реална възможност да се запознае с дадена договорна клауза преди сключването на договора. Това включва въпроса дали потребителят е имал достъп и дали му е била дадена възможност да прочете договорната клауза, когато договорната клауза се отнася до приложение или до друг документ, потребителят трябва да има достъп и до тези документи.


 • Изискването за добросъвестност и равнопоставеност

В своята практика Съдът на ЕС приема, че договорните клаузи следва да се считат за неравноправни, ако въпреки изискването за добросъвестност създават в ущърб на потребителя значителна неравнопоставеност между правата и задълженията, произтичащи от договора. Липсата на добросъвестност е свързана със значителна неравнопоставеност между правата и задълженията вследствие на дадена договорна клауза. В съображение 16 от Директивата се обръща внимание на силата на позицията, от която всяка договаряща страна преговаря, и се уточнява, че изискването за „добросъвестност“ е свързано с въпроса дали продавачът или доставчикът постъпва добросъвестно и равнопоставено спрямо потребителя, отчитайки законните му интереси.

Много често, когато подписваме договор забравяме да прегледаме подробно дребния шрифт и общите условия. Това е информация, която ни засяга пряко и е важно да й обръщаме специално внимание. Отделете си повече време за да прочетете всичко на спокойствие и не прибързвайте. Питайте когато нещо не ви е напълно ясно, а най-добре изпратете на адвоката си да прегледа.

При отпускане на кредит, банката задължително трябва да предостави безплатно на клиента своите правила за делова дейност. Те съдържат данни за общите разходи по заема (лихви, такси, комисиони и други) и за обективните критерии, въз основа на които тези разходи могат да се изменят. Европейска директива забранява клауза, която се съдържа в Общите условия на договора, с която доставчик на финансови услуги едностранно предвижда промяна в свързаните с предоставяната услуга разходи, без обаче да описва ясно начина на определяне на тези разходи или да посочва основателно съображение за тази промяна.
Търсейки правата си пред съда, той е длъжен служебно да проследи за неравноправни клаузи по договора, да провери съображенията или начинът на осъществяване на промените, свързани с предоставената финансова услуга. Разходите да са уточнени по ясен и разбираем начин и да се провери дали потребителите имат право да прекратят договора.
При липса на основателна причина, с която кредиторът да промени без предизвестие лихвения процент, дължим от потребителя, то потребителя има право незабавно да прекрати договора.


Съгласно чл. 146, ал. 1 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) неравноправните клаузи в договорите са нищожни, освен ако са уговорени индивидуално. Чрез тази уредба в ЗЗП Република България е транспонирала Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори.
Съгласно Директива 93/13 ЕИО в случаите, когато дадена договорна клауза не е индивидуално договорена, се счита за неравноправна, когато въпреки изискването за добросъвестност тя създава в ущърб на потребителя значителна неравнопоставеност между правата и задълженията, произтичащи от договора.
Съгласно установената съдебна практика на Съда на Европейския съюз системата за защита, въведена с Директива 93/13/ЕИО, се основава на идеята, че потребителят е в положение на по-слаба страна спрямо продавача или доставчика от гледна точка както на преговорните си възможности, така и на степента си на информираност, като това положение води до приемането от негова страна на установените предварително от продавача или доставчика условия, без да може да повлияе на съдържанието им.
Именно затова Директивата относно НКПД има за цел да предотврати случаи на неравнопоставеност на страните по отношение на договорните клаузи, които може да се дължат на асиметрия в информираността и техническите познания или във възможностите им да преговарят по договорните условия.
По-специално член 6, параграф 1 от Директивата относно НКПД, в който се постановява необвързващият характер на неравноправните договорни клаузи, представлява стремеж да се постигне действително равновесие между страните по договора, като се премахне неравновесието, създадено от неравноправни договорни клаузи, с цел да се компенсира по-слабото положение на потребителите.Когато сключвате договор за кредит, не забравяйте да обърнете внимание и на още един много важен момент, и това е настъпване на предсрочна изискуемост на целия кредит или остатъка от задължението по него.

 1. Прочетете внимателно кога и как се случва този момент. Обикновено е след закъснение от минимум 90 дни за плащане на падежиралите вноски. До тогава Ви тече стандартната лихва за закъснение упомената в договора.
 2. Банката задължително трябва да Ви връчи писмено уведомление за настъпила предсрочна изискуемост, то може да бъде по различни начини - електронен адрес, обратна разписка, ЧСИ и т.н.
 3. Ако банката не Ви е връчила по надлежен ред уведомление за предсрочна изискуемост, то:
 • Наказателна лихва от 10 % на годишна база не се начислява и съответно не се дължи;
 • При съдебно търсене по заповедно производство съда ще се произнесе, че се дължат единствено и само падежиралите до този момент вноски и лихви за просрочие.Веселка Крачунова, Адвокат и собственик на консултантска компания

Дами, казвам се Веселка Крачунова и съм Адвокат и основател на международна консултантска компания Крачунова Консалтинг Интернешанъл .

Ако не сте сигурни в условията по Вашият договор, препоръчвам да потърсите професионална помощ за преглед на договори и други документи свързани с кредит. С радост ще Ви помогна да сключите най-изгодния договор.

Повече информация можете да намерите на: www.krachunovaconsulting.com

Автор : Веселка Крачунова

ЗАКОНИ